شهریه مبنــــــــــــــا

سال تحصیلی از اکتبر 2022 شروع شده و تا ژوئن 2023 ادامه خواهد داشت.

شهریه سال تحصیلی 2023-2022 مدرسه مبنا

ترم اول مبنا از اکتبر تا فوریه و ترم دوم از فوریه تا ژوئن می باشد.