نمونه فعالیت های مناسبتی پایه چهارم

فعالیت هایی که در کلاس چهارم ، متناسب با وقایع و مناسبت های ملی و مذهبی کشور عزیزمان انجام میشود