آشنایی با ادبیات و هنر و معماری ایرانی

من و درس فارسی

مبنا سعي خواهد داشت به غیر از آشنایی با ادبیات و هنر و معماری ایرانی, تحولي در آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان به وجودآورد