با عرض سلام

لطفا فرم نظرسنجی زیر تکمیل نمایید.

فرم نظرسنجی اطلاع رسانی (مبنا)

۱- در حال حاضر دانش آموز شما در کدام پایه تحصیلی مبنا است؟ اگر بیش از یک دانش آموز دارید، برای هر کدام انتخاب کنید.
۲- چگونه با مبنا آشنا شدید؟
۳- اخبار و رویدادهای مبنا را از چه طریقی دنبال می کنید.
۴- تمایل دارید اخبار و رویدادهای مبنا را از چه طریقی دنبال کنید.
۵- معمولا هر چند وقت یکبار اخبار و رویدادهای مبنا را مطالعه می کنید؟
۶- تمایل دارید عملکرد تحصیلی فرزندتان از چه طریقی در اختیار شما قرار بگیرد؟
۷- برای آشنایی دیگران با مبنا، کدامیک از موارد زیر را توصیه می دهید؟
۸- کیفیت نحوه اطلاع رسانی برنامه های مختلف مبنا را چگونه ارزیابی می کنید؟