مطابق با برنامه درسی آموزش و پرورش

مطابق با برنامه درسی آموزش و پرورش

محتوای دروس هر پایه از طریق LMS

در روزهای جمعه بارگزاری می شود

برگزاری کلاس های آنلاین

با مربیان مدرسه در روزهای شنبه و یکشنبه

ارزشیابی ها به صورت مستمر انجام خواهد شد

گزارش یادگیری فعالیتها هر شش هفته برای خانواده ها ارسال خواهد شد