اهداف و فلسفه ی راه اندازی مدرسه زندگی

مدرسه زندگی مدرسه ای است که در آن موضوعات و مهارت های مرتبط با زندگی – که معمولا در مدارس عادی به آنها توجهی نمی شود – تدریس می شوند. این مهارت ها قرار است تا فرزندان مان را به افرادی توانمندتر و شایسته تر برای زندگی های کنونی و آتی آنها تبدیل کنند.

فرم ثبت نام مدرسه زندگی
مهارت های زندگی که به صورت عمومی مورد نیاز فرزندان ما می باشند..گستره بزرگی از مهارت ها و شایستگی ها را در بر می گیرند.