یادگیری بر اساس موضوعات انتخابی نوآموزان

یادگیری بر اساس موضوعات انتخابی نوآموزان

دریافت محتوای درسی توسط دانش آموز در روزهای جمعه متناسب با درس ثبت نام شده و فرصت یک هفته الی ده روز جهت تکمیل فعالیت درسی

پیگیری یادگیری دانش آموز توسط مربی در طول هفته از طریق Skype یا WhatsApp

الزام شرکت دانش آموز در کلاس های آنلاین