تیم ما

هرچند ارتباط بین ما و شما به صورت مجازی می باشد ولی تلاش می کنیم محبت را به دل های یکدیگر انتقال دهیم و  فعالیت های آموزشی و تربیتی خود را پیش ببریم و بی صبرانه مشتاق همکلاس شدن با شما هستیم، چرا که همیشه فقط ما نیستیم که یاد می دهیم بلکه از شما یاد هم میگیرم 🙂