انواع روش های تدریس

روش تدریس،مجموعه تدابیر منظمی که معلم برای هدایت فعالیت‌ها به‌ منظور دستیابی به اهداف آموزشی با‌توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می‌کند.

اطلاعات بیشتر

  • روش یادسپاری:

    ایجاد مهارت دریافت درست اطلاعات و ذخیره‌سازی آن‌ها در حافظه توسط فراگیران، به‌منظور بازیافت و به‌کارگیری اطلاعات در فعالیت‌های مختلف علمی. هدف از این روش تدریس، تقویت و فعال نگه‌داشتن حافظه برای ارتباط و تفکر است.

  • روش نمایش علمی (آموزش مهارت‌های عملی):

    اساس این روش برمشاهده، تمرین و به‌کارگیری اشیای حقیقی و واقعی در محیط آموزشی است. فراگیران در این روش مهارت‌های خاص را براساس دیدن، شنیدن و تمرین کردن به‌صورت فردی و جمعی می‌آموزند.