رویکردهای آموزشی و تربیتی مبنا

مدرسه مبنا در نظر دارد نسلی پیشرفته را برای آینده تربیت کند. این نسل قرار است به عنوان یک نسل پیشرو در جهان باشند؛ لذا باید به خوبی آموزش داده شوند و همچنین توسعه یابند.
‎حال سوال اصلی آنست که چگونه برای رسیدن به این هدف تلاش می کنیم؟
رویکرد مبنا در توسعه مهارت های دانش آموزان باید ریشه در اصول محکمی داشته باشد تا دستیابی به ماموریت فوق را تسهیل نماید.
‎در ادامه پنج ستون طلایی اصول تربیتی و آموزشی مدرسه آنلاین اسلامی مبنا را نشان می دهد.