رویکردهای آموزشی و تربیتی مبنا

مدرسه مبنا در نظر دارد نسلی پیشرفته را برای آینده تربیت کند. این نسل قرار است به عنوان یک نسل پیشرو در جهان باشند؛ لذا باید به خوبی آموزش داده شوند و همچنین توسعه یابند.
‎حال سوال اصلی آنست که چگونه برای رسیدن به این هدف تلاش می کنیم؟
رویکرد مبنا در توسعه مهارت های دانش آموزان باید ریشه در اصول محکمی داشته باشد تا دستیابی به ماموریت فوق را تسهیل نماید.
‎در ادامه پنج ستون طلایی اصول تربیتی و آموزشی مدرسه آنلاین اسلامی مبنا را نشان می دهد.

در مدرسه زندگی مبنا چه می گذرد؟

Pillar1

We do believe that instead of considering and pushing students’ performance, their underlying competencies should be targeted. If our students are seen as a fruitful tree, we should mainly focus on the roots of that tree in order to cultivate valuable fruits
Our teachers tend to focus on the BLUE competencies at the root of the tree above, instead of pushing students to directly produce the RED fruits. This coaching approach is more time consuming and demanding, but it provides a more sustainable development in our students