آثار ادبي ، آيينه ي انديشه ها، باورها و هنرمندي ها و عظمت روحي و معنوي ملتي است كه از ديرباز تاكنون، بالنده و شكوفا از گذرگاهِ حادثه ها و خطرگاه ها گذشته و به امروز رسيده است.

مطالعه ي دقيق و عميق اين آثار جان را طراوت ميبخشد، روح را به افقهاي شفاف و روشن پرواز ميدهد و ذهن و ضمير را شكوفا و بارور مينمايد.

در مدرسه ي مبنا ما سعي كرديم اطلاعات، توانايي هاي ذهني و عملي و نگرشهايي كه در دو بخش زبان فارسي و ادبيات فارسي دانش آموزان مي بايست بياموزند را در کلاس ها و ساعات درسي ادبيات و بخش فارسي پياده نماييم.

موضوعات انتخاب شده در درس فارسي به بافت هاي طبيعي زبان گفتاري و گونه ي نوشتاري توجه دارد و به نيازها و علایق زبان آموزان بسيار نزدیک است.

ان شاالله

شبنم عباسي،

دبير ادبيات

مدرسه ي مبنا سعي خواهد داشت تحولي در آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان به وجودآورد…